Sesja Rady Gminy Siemiatycze - 25.06.2021

2 lat 56 wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Wójtowi Gminy Siemiatycze wotum zaufania;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2020 rok;
c) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemiatycze;
d) zmiany w budżecie gminy na rok 2021;
e) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027;
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2021 roku;
g) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok;
h) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
3. Zapytania i wolne wnioski
4. Zamknięcie obrad