Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska – 09.07.2021

2 lat 63 wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI i nadzwyczajnej sesji RG odbytej w dniu 29 kwietnia
2021r.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6. Raport o stanie Gminy Wola Mysłowska za 2020rok – dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wola
Mysłowska.
8. Przedłożenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wola Mysłowska z wykonania budżetu za
2020r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2020r.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na
lata 2021-2030.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Gustawa Wyssogoty-Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnej w
trybie bezprzetargowym – działki nr 2008/1 oraz działki nr 2008/2 położonych w
mie4jscowości Jarczew.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
stanowiących drogi wewnętrzne na okres dłuższy niż 3 lata.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustanawiania służebności przesyłu oraz
wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola
Mysłowska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wola
Mysłowska na rok szkolny 2021/2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Zakończenie Sesji.