Sesja Rady Gminy Adamów - 05.07.2021

Sesja Rady Gminy Adamów - 05.07.2021 Sesja Rady Gminy Adamów - 05.07.2021
HD
2 years 37 Views
Category:
Description:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 czerwca 2021 r. /środa/ na godzinę 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXI sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Adamów za 2020 rok.
7. Debata nad raportem o stanie gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
9. Przedstawienie:
- sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Adamów za 2020 rok,
- uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Adamów
- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy;
- uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów w sprawie
- zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Adamów za 2020 r. i wniosku o
- udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Adamów za 2020 rok,
- uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
10. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Adamów za 2020 rok,
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Adamów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian w budżecie na rok 2021,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie,
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Adamowie,
- w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości
w Adamowie.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Anna Bartosiewicz